Jan Paweł II o islamie


"My chrześcijanie z radością uznajemy wartości religijne, które mamy wspólne z islamem. Dziś pragnę powtórzyć to co powiedziałem kilka lat temu młodym muzułmanom w Casablance: 'Wierzymy w tego samego Boga, jednego Boga, żyjącego Boga, Boga, który stworzył świat i doprowadza swe stworzenia do doskonałości'"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_aud_05…

"Niech święty Jan Chrzciciel ochrania islam i wszystkich mieszkańców Jordanii"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

"Bliskie więzi między naszymi religiami, nasza cześć wobec Boga i wartości duchowe, które szanujemy, motywują nas byśmy stali się braterskimi sojusznikami w służbie rodziny ludzkiej."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

"Z wielką radością przekazuję wam pozdrowienia, muzułmanie, nasi bracia w wierze w jednego Boga."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do młodych mahometan w Casablance)
"Dziś powinniśmy dać świadectwo wartości duchowych, których potrzebuje świat. Pierwszą z nich jest nasza wiara w Boga (...) Powinniśmy również dać świadectwo czczenia przez nas Boga poprzez naszą adorację, naszą modlitwę pochwalną i proszalną."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do mahometańskich gości w Rzymie)

"Drodzy przyjaciele,
to dla mnie szczególna radość móc powitać was, naszych gości, którzy wyznają wiarę islamu w Rzymie (...) Jak częstokroć mówiłem podczas innych spotkań z muzułmanami - wasz Bóg oraz nasz jest jednym i tym samym, i jesteśmy braćmi i siostrami w wierze Abrahama.
Dlatego naturalne jest źe mamy wiele do omówienia w kwestii prawdziwej świętości w posłuszeństwie i czci Bogu.
Wszelka prawdziwa świętość pochodzi od Boga, który jest nazywany "Świętym Jedynym" w świętych księgach żydów, chrześcijan i muzułmanów. Wasz Święty Koran nazywa Boga “Al-Quddus”, jak w wersecie: “On jest Bogiem, Władcą, Świętym Pokoju” (Al-Qur’an 59, 23). (...) Dlatego Koran wzywa was do prawości (al-salah), świadomej pobożności (al-taqwa), dobroci (al-husn) i cnoty (al-birr), które są opisywane jako wiara w Boga, oddawanie bogactw potrzebującym, uwalnianie więźniów, stałość w modlitwie, dotrzymywanie słowa oraz cierpliwość w czasach cierpienia, trudów i przemocy (Qur’an 2, 177). (...)
Niezliczona ilość dobrych ludzi na świecie - chrześcijan, muzułmanów i innych, którzy spokojnie prowadzą życie autentycznego posłuszeństwa, chwalenia i dziękczynienia Bogu oraz bezinteresownego służenia bliźniemu, dają ludzkości prawdziwą alternatywę - "Drogę Bożą", światu, który w innym wypadku zostałby zniszczony przez egoizm, nienawiść i walkę."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do chrześcijan w Ankarze)
"Ogłaszają się (muzułmanie) "posłusznymi Bogu", "podległymi Bogu" czy też "sługami Boga", wedle ich własnych słów, które współgrają z cytowanymi przed momentem słowami św. Piotra (tamże, dlatego dzielą z wami wiarę Abrahama w jednego Boga, wszechmogącego i miłosiernego). Wiecie że Sobór Watykański II przemówił w tej kwestii otwarcie, podobnie jak ja sam w mojej pierwszej encyklice (...) translate.google.com/translate przypomniałem "szacunek jaki Sobór wyraził wobec wyznawców islamu, których wiara również odwołuje się do Abrahama" (JP II, translate.google.com/translate , 11). (...)
Bracia moi, kiedy myślę o tym duchowym dziedzictwie (islamie) oraz wartości jaką ono posiada dla człowieka i społeczeństwa, jego zdolności dawania, zwłaszcza w młodych, kierowania życiem, wypełniania pustki pozostawionej przez materializm oraz dania solidnej podstawy dla organizacji społecznej i prawnej, zastanawiam się czy nie należy pilnie, zwłaszcza dziś, gdy chrześcijanie i muzułmanie wkroczyli w nowy okres dziejów, uznać i rozwijać duchowe więzi, które nas jednoczą, w celu zachowywania i wspólnego propagowania dla dobra wszystkich ludzi 'pokoju, wolności, sprawiedliwości społecznej i wartości moralnych' jak wzywa nas do tego Sobór (Nostra Aetate 3)"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do mahometan na Filipinach)
"Celowo zwracam się do was jako do braci: albowiem rzeczywiście nimi jesteśmy, gdyż jesteśmy członkami tej samej rodziny ludzkiej (...) Jednak szczególnie jesteśmy braćmi w Bogu, którego próbujemy dosięgnąć, każdy na swój własny sposób, przez wiarę, modlitwę i kult, poprzez zachowywanie jego prawa i posłuszeństwo jego planom. (...)
Drodzy muzułmanie, bracia moi: pragnę dodać że my chrześcijanie, podobnie jak wy, poszukujemy podstawy i wzoru miłosierdzia w samym Bogu, Bogu, którego wasza Księga nazywa bardz pięknym imieniem al-Rahman, podczas gdy Biblia nazywa Go al-Rahum, Miłosierny.”
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do muzułmanów w Belgii)
“Dziś spotykamy się w Belgii, kraju o długiej tradycji gościnności wobec osób o różnej przynależności religijnej, której prawodawstwo gwarantuje wolność kultu i edukacji. Wiemy że nie rozwiązuje to wszystkich problemów typowych dla napływu imigrantów. Pomimo powyższego, problemy te powinny stanowić zachętę dla wszystkich wierzących, chrześcijan i muzułmanów aby poznać się lepiej, zaangażować w dialog, w celu znslezienia pokojowych dróg życia razem i wzajemnego się ubogacania.
Dobrą rzeczą jest zrozumienie drugiego poprzez nauczenie się akceptowania różnic, pokonywanie uprzedzeń we wzajemnym szacunku oraz wspólną pracę na rzecz pojednania i służby najuboższym. Ten fundamentalny dialog musi być praktykowany w sąsiedztwie, miejscach pracy, szkołach. To jest dialog właściwy osobom wierzącym, które żyją razem w nowoczesnym i pluralistycznym społeczeństwie."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(do grupy chrześcijan, mahometan i żydów)
"Biblia i Koran uczą że miłosierdzie i sprawiedliwość stanowią dwa najbardziej typowe przymioty Boga (...) Pragnie On byśmy byli dla siebie miłosierni. Na tej drodze znajdują się nowe rozwiązania politycznych, rasowych i wyznaniowych konfliktów, które trapiły w dziejach rodzinę ludzką.
Przybyliście z miasta, które ma dla nas wszystkich - żydów, chrześcijan i muzułmanów tak wielkie znaczenie. Jeruzalem, miasto Dawida, miejsce śmierci Jezusa i Zmartwychwstania oraz miejsce nocnej podróży Mahometa do Boga: miasto to musi stanowić żywy znak że Bóg pragnie byśmy żyli w pokoju i wzajemnym szacunku!
Pragnę was zachęcić do waszych wysiłków. W dzisiejszym świecie jest ważniejsze niż kiedykolwiek by ludzie wiary stawiali w służbie ludzkości swe religijne przekonania, oparte na codziennej praktyce wsłuchiwania się w Boży przekaz i napotykania Go w modlitewnej nabożności. Moje modlitwy i nadzieje są przy was, gdy podążacie za swą refleksją nad Bogiem miłosierdzia i sprawiedliwości, Bogiem pokoju i pojednania!"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_aud_19…

(homilia w Bangladeszu)
"Kościół katolicki poświęca się drodze dalogu i współpracy z ludźmi dobrej woli każdej tradycji religijnej. Mamy wiele wspólnych wartości duchowych, które musimy wzajemnie dzielić, pracując na rzecz bardziej ludzkiego świata. Zwłaszcza młodzi wiedzą jak być otwartym wobec innych i pragną świata, w którym będą przestrzegane wszystkie podstawowe wolności, w tym wolność religijna. Czasem chrześcijanie i muzułmanie obawiają się jedni drugich i nie ufają sobie w wyniku przeszłych nieporozumień i konfliktów (...) Wszyscy, zwłaszcza młodzi, powinni nauczyć się szanować wierzenia religijne drugich i bronić wolności religijnej, która jest prawem każdego człowieka."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_hom_19…

(do muzułmanów w Dakarze)
"...młodzi ludzie pracowali razem, budując cmentarze, meczety i kościoły, dzieci szkolne angażują się w zdrowe działania aby uczynić swe szkoły miejscem pokoju, przebaczenia i braterstwa, dorośli działają razem aby poprawić życie ducha wspólnoty w kraju. Pragnę wesprzeć i zachęcać wszyskie te próby budowy harmonijnego społeczeństwa albowiem jestem przekonany że jest to droga, jaką Bóg wyznaczył."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_19…

(w Damaszku, Syria)
"Jak mogę zapomnieć wspaniały wkład Syrii i otaczającego regionu w dzieje chrześcijaństwa? (...) Mam na myśli również o wielki wpływ kulturowy syryjskiego islamu, który pod rządami umajadzkich kalifów dotarł do najdalszych wybrzeży Morza Śródziemnego"
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

(w Damaszku, w meczecie)
"Ważne jest by muzułmanie i chrześcijanie nadal razem badali kwestie filozoficzne i teologiczne, aby dojść do bardziej obiektywnej i kompleksowej wiedzy o wierzeniach drugiej strony. Lepsze wzajemne zrozumienie bez wątpienia poprowadzi, na poziomie praktyki, do nowego sposobu przedstawiania naszych dwóch religii - nie w opozycji, jak miało to zbyt często miejsce w przeszłości, lecz w partnerstwie dla dobra rodziny ludzkiej."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

(w Astanie, Kazachstan)
"... właśnie tu, w kraju spotkania i dialogu, i przed tym znamienitym audytorium, pragnę potwierdzić szacunek Kościoła katolickiego wobec islamu, autentycznego islamu: islamu modlitwy i troski o potrzebujących.
Wspominając na błędy przeszłości, także tej najnowszej, wszyscy wierzący powinni zjednoczyć swe wysiłki aby zapewnić że Bóg nigdy nie będzie zakładnikiem
ludzkich ambicji. Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy obraz człowieka."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

(Angelus z Astany)
"Z tego miejsca zapraszam chrześcijan i muzułmanów do zaniesienia usilnej modlitwy do Jednego, Miłosiernego Boga, którego wszyscy jesteśmy dziećmi, aby najwyższe dobro pokoju zaczęło rządzić w świecie. Niech ludzie wszędzie, umocnieni Boską mądrością, pracują na rzecz cywilizacji miłości, w której nie ma miejsca na nienawiść, dyskryminację czy przemoc."
w2.vatican.va/…/hf_jp-ii_spe_20…

Źródło: https://gloria.tv/article/2Nn3LyaTzMgG46SLqVm88MBqt